دانلود کتاب زندگی سیاهان در مدرسه اهمیت دارد: قیامی برای عدالت در آموزش و پرورش

[ad_1]

به دنبال یک وبینار قدرتمند با حضور مربیان ده شهر ، دنیشا جونز ، در توضیح بسیاری از اقدامات باورنکردنی که برای حمایت از هفته اقدام ملی زندگی سیاه پوستان انجام دادند ، با جسی هاگوپیان تماس گرفت تا پیشنهاد کند این داستان ها را در یک کتاب جمع آوری کنند. زندگی های سیاه در مدرسه اهمیت دارد ، به طور خلاصه درسهایی از سختی های موفقیت آمیز تا نژادپرستی شرکتی را که از طریق جنبش BLM در مدرسه بدست آورده است ، تعمیم می دهد. این کتابی است که می تواند صدها یا هزاران مربی دیگر را برای پیوستن به جنبش BLM در مدرسه تشویق کند.

[ad_2]

منبع