دانلود کتاب زخم های قدرت: رم

[ad_1]

کمو حاکمی است که ظلم و ستم او باعث سقوط خود شد و مردمش را به جاده تبعید سوق داد. سپس نسل جدید سعی خواهد کرد مسئولیت شکست نسل های قدیمی را به عهده بگیرد.

[ad_2]

منبع