دانلود کتاب زبان روانشناختی در آموزش: متعادل سازی یک رژیم حقیقت

[ad_1]

این کتاب به چگونگی غلبه زبان روانشناختی در آموزش و پرورش می پردازد. با نگاهی انتقادی به برخی از ساختارهای کلیدی آموزش – مانند ذهن ، خود ، هویت ، عواطف ، هوش هیجانی ، انگیزه ، فرهنگ ، زبان و معنا؟ و اساس آنها در گفتمانهای روانشناختی – نویسندگان روشهای احتمالی غلبه بر این گفتمانهای روانشناختی را پیشنهاد می دهند. و عواقب آن را برطرف کنید. این کتاب خوانندگان را دعوت می کند تا از مفهوم پردازی های استاتیک و مجسم به درک اجتماعی و فعال تر از آنچه در مورد آموزش است ، بروند.

[ad_2]

منبع