دانلود کتاب ریچارد نیکسون

[ad_1]

این زندگینامه خوانندگان را با رویدادهای مهم دولت نیکسون از جمله خدمات نظامی ، فعالیت سیاسی اولیه و بحث و گفتگو با جان اف کندی ، جنگ ویتنام ، رسوایی واترگیت و استعفای خود آشنا می کند. این شامل اطلاعات مربوط به دوران کودکی ، خانوادگی ، زندگی شخصی و سال های بازنشستگی وی است. جدول زمانی ، اطلاعات سریع و ستون های فرعی اطلاعات اضافی را ارائه می دهند. با استانداردهای هسته مشترک مطابقت دارد و با استانداردهای ایالتی مرتبط است. کتابخانه Checkerboard یک نسخه از انتشارات Abdo ، یک بخش از USAO است.

[ad_2]

منبع