دانلود کتاب ریچارد سوم

[ad_1]

ظهور و سقوط یک حاکم قاتل پر از دسیسه های آدم کش ، شوخ طبعی تیره و بصیرت روانشناختی پادشاه موج دار ریچارد سوم با فریب و آدم کشی به قدرت رسید و برای ادامه حکومت خود از هیچ کاری فروگذار نخواهد کرد. اما وقتی همه کارها گفته و تمام شود ، او هزینه دسیسه های خود را در این بازی تاریخی که در زمان جنگ گل سرخ تنظیم شده است ، پرداخت خواهد کرد. ریچارد سوم که داستانی تاریک با لمس کمدی در میان بسیاری از فجایع است ، مانند اکثر کارهای نمایشنامه نویس بزرگ همچنان با فرهنگ قرن بیست و یکم طنین انداز است.

[ad_2]

منبع