دانلود کتاب ریشه های مکمل رشد و توسعه: تحلیل تطبیقی ​​ایالات متحده ، کره جنوبی و ترکیه

[ad_1]

ریشه های مشترک موفقیت و عدم موفقیت در رشد و توسعه اقتصادی ، به ترتیب در حاکمیت سیستمی و چندپارگی مکمل های نهادی نهفته است ، اما نه در انطباق یک جانبه مدل های تحت هدایت بازار یا دولت. جریان برای حمایت از این استدلال ، ایالات متحده ، کره جنوبی و ترکیه به عنوان توسعه یافته با استفاده از نمونه ای از کشورهایی مانند کشورهای تازه توسعه یافته و در حال توسعه ، پیشرفت کردند. آکان برای درک دو نکته فراتر از وسواس ایدئولوژیک یک چارچوب ساده فراهم می کند. اول ، نحوه کار و تکامل یک مدل G&D ؛ با پویایی اقتصادی ، مالی ، صنعتی و سیاسی درهم تنیده آنها. دوم ، این دلیل موفقیت و عدم موفقیت یک مدل بازار یا دولت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است.

[ad_2]

منبع