دانلود کتاب رویکردهای ضبط خارج سلولی:

[ad_1]

این جلد تکنیک ها و پیشرفت های اخیر در ضبط خارج سلول را ارائه می دهد. در فصل های این کتاب موضوعاتی مانند موش ، موش و ماهی گورخر بررسی شده است. سوابق خارج سلولی شناخت انسان ؛ ضبط های واحد و آرایه های چند الکترود ؛ و ضبط در موش های پری ناتال و زودرس. فصل های سری Neuromethods شامل انواع جزئیات و توصیه های اصلی مورد نیاز متخصصان مورد نیاز برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز در آزمایشگاه شما است. رویکردهای ضبط خارج سلولی شارپ و با صلاحیت منبع ارزشمندی است که شیوه های به روز و روش های به روز را در اختیار خوانندگان قرار می دهد. روش های مطالعه مناطق مغزی مربوط به عملکردهای حسی ، حرکتی و شناختی.

[ad_2]

منبع