دانلود کتاب رویاهای ناتمام: مجموعه شعر

[ad_1]

این مجموعه بدی را که جامعه ما متحمل شده آشکار می کند. سبک گاهی سبک است ، گاهی اوقات با ریتم تجربیات مردم این کشور سازگار است. آغوش امید و ناامیدی ترجمه راهپیمایی این افراد در جستجوی خود در گردابی از تضادها.

[ad_2]

منبع