دانلود کتاب روش های شیمی محاسباتی: برنامه های کاربردی

[ad_1]

این کتاب روش های مختلف شیمی محاسباتی و کاربردهای آنها را در زمینه های مختلف تحقیقات فعلی بررسی می کند. روش های اولیه و تجزیه و تحلیل رگرسیون با تمرکز ویژه بر کاربرد آنها ، به عنوان مثال برای بررسی ساختارهای شیمیایی مانند رنگ ها یا ترکیبات دارویی مورد بحث قرار گرفته است. موارد دیگر استفاده از روش های محاسباتی در مدل سازی داده های طیف سنجی یا مطالعه مکانیسم های واکنش است.

[ad_2]

منبع