دانلود کتاب روشنفکر کارآفرین در دانشگاه شرکتی:

[ad_1]

این کتاب یک تحلیل انتقادی از دانشگاه شرکتی را ارائه می دهد. روایت شخصی نویسنده بین واقعیت دانشگاه شرکتی و شعارهای دانشگاه کارآفرینی گسترش می یابد ، که به نویسنده اجازه می دهد چگونگی خصومت ساختاری دانشگاه شرکتی با فعالیت های روشنفکران کارآفرین را توضیح دهد. این کتاب نه تنها تناقضات درونی دانشگاه های شرکتی را بررسی می کند ، بلکه همچنین به مشارکت روشنفکران بوروکراتیک در بازتولید قفس آهنین بوروکراسی می پردازد. با استفاده از میراث پیر ژوزف پرودون ، بارو استدلال می کند که روشنفکران کارآفرین ، چه به صورت فردی و چه در گروه های کوچک ، باید با هدایت مسیری ضعیف بین بازار و دولت نسبت به بهبود شرایط خود اقدام مستقیم کنند.

[ad_2]

منبع