دانلود کتاب رواج شمال شرقی در هندوستان نگاه به شرق و اقدام به سیاست:

[ad_1]

این کتاب توضیح مفصلی در مورد تحول سیاست شرق دیدگاه و اقدام هند ، پرداختن به تفاوت های ظریف سیاست و اثربخشی آن برای منطقه شمال شرقی است. شمال شرقی هند به عنوان یک منطقه محصور در خشکی است و بیشتر مرزهای خود را با کشورهای همسایه آسیای جنوبی و جنوب شرقی مشترک دارد. به طور تجربی فرصت های تجارت ، سرمایه گذاری و اتصال بین شمال شرقی هند و کشورهای جنوب شرقی آسیا را جستجو می کند. همچنین تعدادی از طرح های چند جانبه منطقه ای و فرعی منطقه ای – به عنوان مثال ، طرح خلیج بنگال برای همکاری های فنی و اقتصادی چند بخشی (BIMSTEC) ، بنگلادش-چین-هند-میانمار (BCIM) و همکاری مکونگ-گانگا (MGC) – اجتماعی همکاری بالقوه بین شمال شرقی هند و مناطق همسایه در زمینه های فرهنگی و اقتصادی را تقویت می کند.

[ad_2]

منبع