دانلود کتاب روابط بین ترکیه و خاورمیانه: مسابقات سیاسی بهار عربی

[ad_1]

این جلد روابط سیاسی کنونی ترکیه و خاورمیانه را بررسی می کند. آشوب های عربی 2011 ، بحران سوریه ، با توجه به تشدید تلاش های کودتای نظامی در ترکیه و تروریسم منطقه ای ، سیاست خارجی ترکیه در ایران ، عربستان سعودی ، نوسانات چشمگیری را برای کشورهای مهم خاورمیانه مانند مصر نشان می دهد. ، سوریه و عراق. همکاران در حال تجزیه و تحلیل علاقه مسائل منطقه ای ترکیه در خاورمیانه و همچنین تعمیق تروریسم هستند و به موضوعاتی مانند جنبش های اجتماعی و سیاسی و مبارزات حقوق اقلیت می پردازند. این مسائل به طور سنتی به عنوان موضوعات داخلی در نظر گرفته می شوند ، این کتاب آنها را بطور فزاینده بعد منطقه ای نشان می دهد و ترکیه و کشورهای خاورمیانه اثرات آن را در امور خارجی برجسته می کنند.

[ad_2]

منبع