دانلود کتاب رفتار پویا مواد ، دوره 1: سالانه مقالات کنفرانس مکانیکی تجربی و کاربردی

[ad_1]

رفتار پویا مواد ، کنفرانس سالانه SEM 2017 و مجموعه مقالات نمایشگاه تجربی و مکانیک کاربردی جلد 1 ، جلد 9 کنفرانس مشارکت هایی را در این زمینه مهم تحقیقاتی و مهندسی گرد آورده است. این مجموعه یافته های اولیه و مطالعات موردی را در مورد جنبه های اساسی و کاربردی مکانیک تجربی ارائه می دهد: تجسم کمی مواد پراکندگی پویا ترکیبی از شکستگی و تکه تکه شدن روش های آزمون جدید روشهای تجربی و محاسباتی ترکیبی رفتار پویا رفتار مواد عمومی رفتار عمومی مواد

[ad_2]

منبع