دانلود کتاب راه حل های پیشرفته در تشخیص و کنترل تحمل خطا:

[ad_1]

این کتاب آخرین دستاوردهای تشخیصی ، سیستم های تحمل خطا و تئوری ، روش ها و عملکرد امنیت سایبری را برجسته می کند. هنگام در نظر گرفتن تشخیص فرایندها و سیستم های صنعتی ، نمی توان مسائل امنیتی فزاینده را نادیده گرفت. در این زمینه ، تشخیص به عنوان معیار اصلی بهبود سطح یکپارچگی امنیت کلی سیستم ، نقشی اساسی دارد. دستیابی به پوشش تشخیصی مطلوب یا حفظ یکپارچگی سیستم در سطح مناسب بدون استفاده از روشهای تشخیص و جداسازی عیب عملاً تصور نمی شود. با توجه به وسعت و عمق پوشش آن ، این کتاب مورد توجه محققانی قرار می گیرد که با آن روبرو می شوند. با چالش طراحی محققان و دانشجویان جوان در زمینه های کنترل خودکار ، رباتیک ، علوم رایانه ای و هوش مصنوعی و همچنین سیستم های تشخیص فنی و پزشکی.

[ad_2]

منبع