دانلود کتاب دین سیسرو و رومی: هشت مطالعه

[ad_1]

این کتاب الکترونیکی هشت مقاله را گردآوری کرده است که به جنبه های خاصی از رابطه سیسرو با دین روم اختصاص دارد و هدف آن کمک گسترده تری به درک کار سیسرو به عنوان شواهد تاریخی است. سیسرو هم در کارهای نظری و هم در سخنرانی های خود با دین به عنوان یک عنصر اصلی انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی درگیر شد ، گفتمانی گسترده و قاطعانه پیرامون مضامین و تصاویری را شکل داد که در قرن اول قبل از میلاد رم قرار گرفته بودند. سهم وی در قرن های آینده نیز بسیار تأثیرگذار بود. این جلد به رابطه بین قانون ، دین و اقتدار دینی در سیسرو تمرکز دارد. تعامل بین تصاویر الهی ، زمینه های آیینی و تصورات الهی ؛ سیسرو خدای یونانی را برای مخاطبان رومی ساخت. نقش عناصر مذهبی در شکل گیری هویت سیاسی روم ؛ تنش بین “قانون طبیعی” و pietas رومی. مسئله آینده نگری الهی و انسانی؛ رابطه بین دیدگاه های نظری خدایان و فرقه مردمی جمهوری خواه متأخر ؛ و پذیرش ، استفاده و انطباق مجدد الهیات سیسرونی در روشنگری انگلیس.

[ad_2]

منبع