دانلود کتاب دو پسر و من

[ad_1]

برای تولد من ، دوست پسر من مت توافق کرده است که با یک مرد دیگر رابطه سه نفری برقرار کند. من سالهاست که این خیال را دارم. هنگامی که او دوست خود برایان را انتخاب کرد ، من نه تنها تجربه کردم که این دو مرد همزمان من را راضی می کنند ، بلکه از دیدن رضایت آنها از یکدیگر لذت بردم.

[ad_2]

منبع