دانلود کتاب دو قطبی؟ : مادام العمر

[ad_1]

نویسنده شرح می دهد که چگونه سالها با ریتم افسردگی و اپیزودهای شیدایی زندگی کرده است. بنابراین او وحشیانه ترین دوره های بحران را پشت سر می گذارد و تا آنجا پیش می رود که خود را به سمت خدا سوق می دهد: لحظه های سعادت خالص ، بدون دلیل ، ناگهانی هبوط به جهنم را دنبال می کند. اما پرتوی از امید در افق وجود دارد …

[ad_2]

منبع