دانلود کتاب دو دست خدا: افسانه های قطبیت

[ad_1]

دو دست خدا تجربه قطبی انسان را کاوش می کند ، وضعیتی که در آن ویژگی های به ظاهر مخالف بخشی از یک کل بزرگتر را تشکیل می دهند. نویسنده شیوه هایی را بیان می کند که فرهنگ های مختلف مفهوم قطبیت را از طریق زبان نمادین افسانه ، ادبیات و هنر بیان می کنند.

[ad_2]

منبع