دانلود کتاب دو ترمینال باستانی / اوایل جنگل در میشیگان مرکزی

[ad_1]

این جلد شامل تجزیه و تحلیل دو مکان ماقبل تاریخ در Gratiot County ، میشیگان است. نویسنده توصیفی از ویژگی ها و مصنوعات موجود در هر دو منطقه را ارائه می دهد و در مورد ارتباطات فرهنگی احتمالی با سایت هایی که قدمت آن را به قلمرو باستانی ترمینال / اوایل جنگل می گذارد بحث می کند.

[ad_2]

منبع