دانلود کتاب دستگاه های مولکولی برای تبدیل و ذخیره انرژی خورشیدی:

[ad_1]

این کتاب دستگاه های مختلف مولکولی مورد استفاده برای تبدیل و ذخیره انرژی خورشیدی و تکنیک های مهم توصیف چنین دستگاهی را نشان می دهد. این بخش شامل پنج بخش توصیف کننده سلولهای خورشیدی مبتنی بر مولکول مانند سلول های خورشیدی آلی ، سلول های خورشیدی حساس به رنگ و سلول های خورشیدی ترکیبی (سلول های خورشیدی پروسکیت و سلول های خورشیدی نقطه کوانتومی) است. همچنین شامل دو بخش استفاده از دستگاه های مولکولی در زمینه های انرژی خورشیدی ، جداسازی آب و کاهش دی اکسید کربن است. دو بخش دیگر وجود دارد که شامل نمونه های جالبی از دستگاه های مرتبط با ذخیره انرژی خورشیدی مانند سلول جریان خورشیدی ، خازن خورشیدی و ذخیره انرژی گرمایی خورشیدی است. سه بخش تکنیک های مهم مورد استفاده برای توصیف ، بررسی و ارزیابی مکانیسم دستگاه های مولکولی را معرفی می کند. بخش آخر در مورد پایداری سلولهای خورشیدی پروسکایت بحث می کند. این کتاب برای مخاطبان گسترده ای قابل استفاده است و به ویژه برای دانشجویان ، محققان و متخصصان صنعت که در دستگاه های مولکولی برای استفاده از انرژی خورشیدی کار می کنند بسیار مفید است.

[ad_2]

منبع