دانلود کتاب در تقاطع تجارت و سیاست: اشتغال با حقوق: پرونده فرانسه: تغییرات و تحولات

[ad_1]

هدف از این مطالعه ایجاد فهرستی از جهات مختلف استخدام است که از زمان انقلاب در فرانسه مشاهده شده است. اصالت متن بر اساس ارتباط ثابت بین حال و گذشته است. برای تأکید بر این زمانبندی مضاعف ، انتخاب سه مرحله معاصر ریاست جمهوری ماکرون به تکامل زمانی استخدام های حقوق بگیر انجام شد. این کتاب بینشی در مورد کنترل کار با حقوق و تحولات آن در سیاست و سیاست ارائه می دهد. تأکید می کند که هر تغییری در چارچوب کار پولی ، هر بار ایجاد توازن قوای ثابت بین منافع مختلف است.

[ad_2]

منبع