دانلود کتاب در آغاز تعمیر و نگهداری وجود داشت: برای مدرنیته دیگر

[ad_1]

در چه شرایطی ممکن است سقوط عمومی رخ ندهد؟ برای بسیاری ، این امر اجتناب ناپذیر به نظر می رسد ، زیرا بحران بهداشتی ناشی از همه گیری COVID-19 ، شکنندگی زیاد نهادهای انسانی و همبستگی ارگانیک بین جهان انسان و طبیعت را نشان می دهد. برای جلوگیری از این امر ، به چیزی بیش از سبز کردن سیاست های عمومی و چند صنعت به ویژه آلاینده نیاز دارد. این مقاله تعریفی اصلی از آنچه اساساً بستری که دو قرن بر آن شکوفایی و پیشرفت بنا شده است ، فرسایش داده است: مفهومی از قدرت مبتنی بر الگوی قدرت.

[ad_2]

منبع