دانلود کتاب درختانی که از زندگی می گویند: آنچه در مورد خدا و عشق او به ما به ما می گویند

[ad_1]

آدم و حوا ، کشتی نوح ، بوته در حال سوختن ، عصای موسی ، صلیب عیسی مسیح – هر شخص مهمی در کتاب مقدس ، هر واقعه بزرگ مربوط به یک درخت ، شاخه ، دانه ، میوه یا هر قسمت دیگر از درخت است. . متیو اسلایت به دنیای کتاب مقدس درختان بینش خوبی می دهد که چگونه خداوند از غول های سبز برای برنامه های خود استفاده کرده است. قدم زدن وی در جنگل از طریق کتاب مقدس نشان می دهد که چه حقایق و اصول معنوی را می توان برای زندگی ما با درختان یافت و چرا خداوند عشق خاصی به درختان دارد. در عین حال ، این کتاب ما را ترغیب می کند تا به عنوان ابراز احترام بشریت به خالق ، با مسئولیت طبیعی با طبیعت که به ما سپرده شده برخورد کنیم. یک سفر کشف جذاب پس از دیدن طبیعت با چشم های مختلف در کتاب مقدس.

[ad_2]

منبع