دانلود کتاب دانشگاه کینشاسا: چه نوع مدیریتی برای رقابت بهتر؟

[ad_1]

دانشگاه کینشاسا در سطح علمی ، مالی ، پژوهشی و اداری با بحران حاکمیت روبرو است. این بحران با عدم تطابق اهداف آموزشی و واقعیت های کشور ، انفجار اعداد ، بی اثر بودن نظارت آموزشی و صلاحیت ناکافی برخی از معلمان ، زیرساخت های خراب ، قانون حداقل تلاش در بین فراگیران توجیه می شود. این مطالعه موارد اولویت دار حاکمیت دانشگاه کنگو را برجسته می کند: مشکل مالی و مشکل مدیریتی که پیام رسان مدیریت دانشگاه است. این مسئله همچنین پیشنهاد راه حلهای اصلی در دسترس رهبران خوش فکر است.

[ad_2]

منبع