دانلود کتاب دانشگاه های توسعه در سیستم های نوآوری فراگیر: گزینه های دموکراتیک سازی دانش در جنوب جهانی

[ad_1]

این کتاب روند فعلی تولید ، انتشار و استفاده از دانش را که به نابرابری های اجتماعی ، به ویژه در جنوب جهانی کمک می کند ، تجزیه و تحلیل می کند. هدف از این متن کشف فرصت های دانشگاه ها برای مشارکت فعال در دموکراتیزه سازی دانش است – روندی که از طریق آن مردم می توانند دانش و همچنین نتایج و مزایای تحقیق و توسعه را به راحتی کسب و استفاده کنند. ترکیبی از آموزش عالی ، تحقیق و استفاده از دانش کاری است که دانشگاه ها باید انجام دهند. وقتی می توانند به طور م developmentثر در غلبه بر نابرابری و توسعه نیافتگی کمک کنند ، می توان آنها را دانشگاه های توسعه ای دانست. آنها باید فقط در چارچوب نخبگان ممتاز در چارچوب “سیستم های فراگیر نوآوری” فعالیت کنند.

[ad_2]

منبع