دانلود کتاب خودگردانی: یک ضرورت برای دموکراسی است

[ad_1]

بحران کلی است. این سیاره در حال گرم شدن است ، قانون مالی را تحمیل می کند و سیاست ها را هماهنگ می کند. مردم در رکود زندگی می کنند. بنابراین این یک بحران تمدن است. خود سرمایه داری آن را منسوخ می کند. شاید در صورت کشف مسیرهای یک دموکراسی تجدید پذیر در شرایط بحرانی ، نیازی نباشد که یک دموکراسی تازه به یک فاجعه تبدیل شود. برای پس انداز پول قیمتی پرداخت می شود: کشف آزادی جدید ما! به جای اینکه خود را به جمع ربات های نوکر تبدیل کنیم ، می توانیم خود را دوباره به یک Sapiens Solidaris Responsabilis تبدیل کنیم. افق انفجار را فقط می توان در یک عمل جمعی گشودگی و مسئولیت پذیری ترسیم کرد: دموکراسی خودمدیریتی.

[ad_2]

منبع