دانلود کتاب خطبه توضیحی متمرکز بر مسیح: اعلام کاربرد عهد جدید از عهد جدید

[ad_1]

این کتاب الگویی تفسیری-کلامی-بلاغی ، “رویکرد متمرکز بر مسیح” را ارائه می دهد (لق 24: 27 ، 44) ، که ضمن اعلام کاربرد عهد عتیق از عهد جدید ، صحت ، اثربخشی و عملی بودن را تسهیل می کند. این کار ضمن ارائه یک مدل عملی از توضیح و اصول تبلیغ / ارزیابی ، فراتر از سطح نظریه به حوزه عملی می رسد و بنابراین پزشکان و همچنین دانشگاهیان را به خود جلب می کند.

[ad_2]

منبع