دانلود کتاب حکمرانی آموزش عالی در جهان عرب: بررسی چالش های بخش آموزش و واقعیت های اجتماعی

[ad_1]

این کتاب بینشی از چالش های آموزش عالی در حال حاضر در جهان عرب را ارائه می دهد. بحث می کند که آیا حاکمیت در آموزش عالی بین المللی با توجه به تفاوت در سیستم های سیاسی ، فرهنگ ها ، علایق ، نگرانی ها و درگیری های متعدد در کشورهای عربی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جامعه عرب بیش از هر زمان دیگری نیاز به تقویت مدیریت آموزش عالی برای پاسخگویی به چالش ها و خواسته های فعلی دارد. حکمرانی آموزش عالی در جهان عرب شامل بینش هایی در دنیای واقعی است و توسط متخصصان بین المللی نوشته شده است تا با درک روشن تری از نحوه حرکت به جلو ، جرقه ای برای آینده بهتر ایجاد کند.

[ad_2]

منبع