دانلود کتاب حمله آب دریا به سفره های آبرفتی ساحلی دلتای ماهانادی:

[ad_1]

این کتاب با هدف روشن کردن مسئله آب زیرزمینی در مدیریت شور ساحلی. این به عنوان مرجعی برای دانشمندان ، مهندسان و تصمیم گیرندگان است که می توانند از آن برای بهبود شیوه های مدیریت منابع و همکاری در منطقه دلتا استفاده کنند. به طور خاص ، هند ماهیت و وسعت سفره های زیرزمینی موجود در کانال آب شور ساحلی دلتای ماهانادی را پوشش می دهد. این کتاب به طور علمی سفره های زیرزمینی را توصیف و طبقه بندی می کند ، زمین شناسی ، هیدروژئولوژی ، ژئومورفولوژی ، ژئوفیزیک ، هندسه و کیفیت آب سفره های مختلف را نشان می دهد و به بررسی ماهیت و میزان ورودی آب دریا در سیستم های مختلف سفره های زیرزمینی می پردازد.

[ad_2]

منبع