دانلود کتاب حق غنی سازی

[ad_1]

قانون غنی سازی یکی از مات ترین و دشوارترین قسمت های قانون تعهدات است ، اما به طور قابل توجهی مربوط به بررسی است. ویرایش جدید به صورت استنباطی اصول اساسی قانون شرطی سازی را مداوا می کند و اصول فهم از آن را توسعه می دهد. این یک کمک جهت گیری برای دانش آموزان فراهم می کند و آنها را قادر می سازد تا با تلاش قابل کنترل برای آزمون ها و امتحانات شفاهی آماده شوند. او بخاطر وضوح و شفافیت از ارائه بحث گسترده ادبی پرهیز می کند. این به روز شده و متناسب با آخرین دادرسی و ادبیات است.

[ad_2]

منبع