دانلود کتاب حقیقت یک سنتز است: الهیات دگماتیک کاتولیک

[ad_1]

سنتز در عبارت روزانه مترادف با کوتاه است. در اینجا ، مائورو گاگلیاردی از تلفیقی استفاده می کند که در مورد وحدت هیپوستاتیک در مسیح اعمال می شود: “وحدت مصنوعی” از دو طبیعت در یک شخص. تمام الهیات جزمی از رویکرد کریستو-مرکزگرایانه در این گوشت (هر دو و) ، ترکیبی از حقیقت: الهیات دگماتیک کاتولیک ارائه شده است. پوست دید کلی و ارگانیکی از ایمان کاتولیک را برای مبتدیان ارائه می دهد. حقیقت یک نقطه سنتز است ، و برادران جداگانه ما ، اعم از پروتستان و ارتدکس ، دیدگاه های متفاوت احترام آمیز اما واضحی را درباره دگماتیک مسیحی روشن می کنند. گاگلیاردی در تحقیق در مورد مفاهیم ماهیت الهیات گوشتی – گوشتی ، وحدت اساسی الهیات بنیادی و دگماتیک را آشکار می کند. – کاردینال گرهارد ال مولر

[ad_2]

منبع