دانلود کتاب حقیقت ، قدرت و دانش در زبان: نوشته هایی در موضوعات معنایی و عملی

[ad_1]

این کتاب بیست و پنج مقاله نویسنده را درمورد یک موضوع توصیفی یا اساسی گرد آورده است که در رابطی بین معناشناسی زبان شناسی و عمل گرایی از یک سو و فلسفه زبان از سوی دیگر بوجود می آیند. در سه بخش بهم پیوسته سازمان یافته شده است (I. مسائل معنایی و حقوقی ؛ II. مبانی معنا و قدرت ؛ III دانش دانش) ، مقالات حاکی از آن است که اغلب با بی احترامی قابل توجه به برخی از موضوعات اصلی در مناطق فوق الذکر پرداخته می شود. تلاشی برای تعریف پیچیدگی ها و دیدگاه های تجربی یا مفهومی تحت چه شرایطی و تحت چه دیدگاه هایی می توان درک بهتری از این مسائل را جستجو کرد. این کتاب توجه زبان شناسانی را که در زمینه معناشناسی و عمل گرایی فعالیت می کنند و فیلسوفانی که در زمینه فلسفه زبان و معرفت شناسی فعالیت می کنند ، جلب خواهد کرد.

[ad_2]

منبع