دانلود کتاب حرکت مایع آشفته

[ad_1]

این کتاب گسترده بر اساس ناویر-استوکس و سایر معادلات پیوستگی مایعات است. راه حلهای تحلیلی و عددی معادلات حرکت سیال را تفسیر کنید. موضوعات تحت پوشش شامل تلاطم و چگونگی ، چرایی و محل وقوع آن است. دستگاه ریاضی مورد استفاده برای نشان دادن و مطالعه تلاطم ؛ معادلات مداوم مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل تلاطم. گروه ، زمان و مکان به طور متوسط ​​در مقادیر آشفته اعمال می شوند. مسئله بسته شدن معادلات متوسط ​​و نمودارهای احتمالی بسته شدن. تجزیه و تحلیل فوریه و فرم طیفی هر دو معادلات پیوستگی متوسط ​​و غیر متوسط. نظریه پویایی غیرخطی و هرج و مرج.

[ad_2]

منبع