دانلود کتاب جوامع مذهبی و جامعه مدنی در اروپا: تجزیه و تحلیل و چشم اندازهای یک تعامل پیچیده ، جلد دوم

[ad_1]

تأثیر روشنگرانه دینداری بر جامعه مدنی موضوع تحقیق است که نه تنها در ایالات متحده بلکه در یک زمینه اروپایی نیز به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه فقدان است ارزیابی نقش جوامع مذهبی نهادینه شده و شرایطی است که وضعیت آنها را به عنوان سازمان های غیر دولتی تسهیل یا مانع می کند. این گلچین 2 جلدی با ارائه مطالعات موردی در مورد مسائل سیاسی ، حقوقی و تاریخی در کشورهای مختلف اروپایی قصد دارد این شکاف را برطرف کند. جلد 2 جنبه های نظری ، گزارشی از کنفرانس و مطالعات موردی اخیر از آلمان ، فرانسه ، انگلستان ، ایتالیا ، لهستان و اوکراین ، و همچنین یک فصل ویژه در مورد برزیل و یک یادداشت در مورد ایدئولوژی سیاسی مذهبی را ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع