دانلود کتاب جنگ های مرزی روسیه و درگیری های منجمد:

[ad_1]

این کتاب منشا و اجرای فعالیت های نظامی و سیاسی روسیه در مولداوی ، گرجستان ، اوکراین و آذربایجان را بررسی می کند. از دیدگاه واقع گرایانه ، نویسنده نتیجه گرفت که در چهار مطالعه موردی شباهت های مهمی وجود دارد: حمایت روسیه از جنبش های جدایی طلب اقلیت ، درگیری ، مداخله روسیه به عنوان یک نیروی صلح ، کنترل روسیه بر روند دیپلماتیک برای جلوگیری از حل منازعات و روسیه حضور در منطقه. نویسنده درگیری ها را در متن حقوق بین الملل و تئوری ملی گرایی قرار می دهد.

[ad_2]

منبع