دانلود کتاب جنسیت ، تنظیم کننده اصلی: مقاله

[ad_1]

“حدود ده میلیارد سال پس از انفجار بزرگ ، یک اتفاق به همان اندازه مهم برای ما رخ داد: ظاهر معجزه آسای زندگی. برای یکی دو میلیارد سال دیگر ، و موجودات پیچیده تری بودند که سازمان دهنده بزرگ ، یوکاریوت ها را تخم ریزی می کنند. و این مروج بزرگ جنسیت است “. این فرضیه ای است که جنسیت بزرگ تبلیغ کننده می خواهد آن را ارزیابی کند: آیا جنسیت در سازماندهی موجودات زنده ، در تکامل گونه ها و در ساخت جوامع نقش غالب ندارد؟

[ad_2]

منبع