دانلود کتاب جامعه پذیری دیجیتال

[ad_1]

چگونه روابط اجتماعی توسط فناوری های دیجیتال مجاز است زیر سوال برود؟ مطالعات در این جلد سعی در تبیین تحولات پیوند اجتماعی از طریق میانجیگری دیجیتال ، برجسته سازی تنوع و تغییرپذیری اشکال جمعی است که در آنجا پدید آمده است.

[ad_2]

منبع