دانلود کتاب جامعه نوآوری امروز: چشم اندازها ، مناطق و موارد

[ad_1]

این کتاب دیدگاه های نظری جدیدی در مورد نوآوری ارائه می دهد ، فرایندهای نوآوری در زمینه های مختلف نوآوری را تجزیه و تحلیل می کند و مطالعات موردی را نشان می دهد که تنوع زمینه های نوآوری را منعکس می کند. نوآوری تا چه اندازه و به چه معنا ویژگی جوامع امروز ماست؟ نوآوری ها دیگر محدود به حوزه اقتصادی نیستند. امروزه آنها را تقریباً در همه حوزه های جامعه می یابیم. بازیگران مختلف نوآوری هایی را به روش های متفاوت و با تفکر بهتر به وجود می آورند. مفاهیم جدید ، برنامه ها و فرم های شرکتی مانند منبع باز ، سرمایه گذاری گسترده یا پانل های شهروندی طیف را گسترش می دهد.

[ad_2]

منبع