دانلود کتاب جاده توسعه روستایی چین:

[ad_1]

این کتاب به طور سیستماتیک تجربیات و مشکلات پیش آمده در توسعه مناطق روستایی چین در سه دهه از آغاز اصلاحات اقتصادی این کشور را مرور می کند. بنابراین ، سیستم مدیریت کشاورزی از مهمترین جنبه های جوامع روستایی چین ، کشاورزان و کشاورزی از منظر توسعه مانند سیستم تصدی زمین روستایی ، سیستم مالیات و مالیات روستایی ، سیستم مالی ، سیستم علم و فناوری ، ساختار حکمرانی روستایی سروکار دارد ، فقر ، حفاظت از محیط زیست و غیره روش مورد استفاده ترکیبی از نظریه ها ، قوانین و استراتژی های اساسی با شیوه توسعه روستایی برای تجزیه و تحلیل داستان های موفقیت و مسائل پایدار ، بررسی و پیشنهاد علل هر دو است. نگاهی به آینده توسعه روستایی.

[ad_2]

منبع