دانلود کتاب توسعه تاریخی شناخت انسان: دیدگاه عصبی-روانشناسی فرهنگی – تاریخی

[ad_1]

این کتاب به یک س centralال اصلی می پردازد: شناخت چگونه در تاریخ بشر ظهور کرد؟ از منظر فرهنگی – تاریخی ، عصب روانشناختی به سوال نزدیک می شود و شواهد مربوط به ریشه های تاریخی فعالیت شناختی را تحلیل می کند. دانش تفاوت فرهنگی بین عملکرد عصب روانشناختی را ادغام می کند. و چگونه اتخاذ یک دیدگاه تاریخی و فرهنگی در علوم اعصاب رفتاری می تواند به دستیابی به درک بهتر شناخت کمک کند. سرانجام ، دستورالعمل های کلی برای تحقیقات آینده در منطقه ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع