دانلود کتاب توجه

[ad_1]

در این کتاب ، خوانندگان می آموزند که احترام چیست ، چگونه و چرا باید آن را نشان داد ، چگونه از ذهن آگاهی برای تمرین بهتر احترام استفاده می کنند و چگونه آن را در دیگران تشویق می کنند. مفاهیم یادگیری اجتماعی و عاطفی (SEL) از ذهنیت رشد حمایت می کنند ، در حالی که فعالیت های رشد با اهداف و نوشتن تفکر باعث تقویت بیشتر محتوا می شود. عکسهای کاملاً رنگی و واضح و متنی که با دقت تراز شده خوانندگان جوان را به خود جلب می کند ، زیرا آنها در مورد احترام بیشتر می آموزند. همچنین شامل ستون های کناری ، فهرست مطالب ، واژه نامه ، فهرست و نکاتی برای مربیان و مراقبان است. احترام ، پرش! بخشی از مجموعه ذهنیت ذهنی.

[ad_2]

منبع