دانلود کتاب توابع جمع در نظریه و عمل:

[ad_1]

این کتاب خلاصه ای از کمک های ارائه شده در 9th International Collection Operators School Summer AGOP 2017 را جمع آوری می کند. این کنفرانس در ژوئن 2017 در Skövde (سوئد) برگزار شد. مشارکت ها شامل کارهایی از تئوری و مبانی توابع خوشه بندی تا استفاده از آنها در برنامه ها است. توابع تجمع به عنوان توابعی تعریف می شوند که معمولاً یکنواخت بوده و شرط اجماع را برآورده می کنند. در برخی از محیط ها این شرایط آرام است. از توابع تجمع برای ادغام داده ها و تصمیم گیری استفاده می شود. نمونه هایی از این توابع عبارتند از: میانگین ها ، هنجارهای t و پیکربندی های t ، مجراها و انتگرال های فازی (به عنوان مثال انتگرال های Choquet و Sugeno).

[ad_2]

منبع