دانلود کتاب تنظیم مدل ها در بازارهای مالی: رویکرد جدیدی که باعث وحدت قوانین بین PIP ها و SAX می شود

[ad_1]

این کتاب یک رویکرد جدید برای کشف مدل را بر اساس ترکیبی از قوانین بین نقاط قابل توجه ادراک (PIPs) و نمایش کل رویکرد نمادین (SAX) بهینه سازی شده توسط الگوریتم ژنتیک (GA) توصیف می کند. روش پیشنهادی با داده های واقعی از شاخص S & P500 مورد آزمایش قرار گرفت و تمام نتایج به دست آمده از استراتژی خرید و نگهداری بهتر بود. سه مورد موردی مختلف توسط نویسندگان ارائه شده است.

[ad_2]

منبع