دانلود کتاب تغییرات سایه در جاده های جدید ابریشم

[ad_1]

شبکه های مبادله مرزی گسترده ای از مدت ها قبل از اعلام ابتکارات رسمی چین در زمینه راه یک کمربند یک جاده ، در آسیا و اوراسیا وجود داشته است. پویایی این جریانات تجاری و منابع تا حد زیادی خارج از کنترل دولت باقی مانده و به حوزه اقتصاد سایه رانده شده است. ابتکار رسمی یک ابتکار عمل دولت است برای افزایش جریان مداوم منابع بین کشورها در امتداد کمربند و جاده ، بنابراین گسترش دامنه دولتها به اقتصادهای سایه. این جلد از پایین به بالا تغییرات غیر مرزی غیر رسمی در آسیا و اوراسیا را نشان می دهد ، و تعارض و انسجام آن را با همکاری کمربند و جاده دولتی تحلیل می کند. این کتاب یک مطالعه تطبیقی ​​از نمونه های کشور را در مسیرهای جدید ابریشم انجام می دهد ، و پیامدهای مورد نظر و نامطلوب چنین مسیرهای اتصال رقابتی را بر اوضاع اقتصادی اجتماعی جوامع برجسته می کند.

[ad_2]

منبع