دانلود کتاب تصفیه بیولوژیکی زباله:

[ad_1]

این کتاب در مورد پالایش زیستی مواد زائد جامد و مایع ، از جمله راه حل های منطقه ای و برنامه های کاربردی جهانی برای هند بحث می کند. موضوعات تحت پوشش شامل کاهش آلاینده ها از طریق کمپوست ، محلول های زباله پالایشگاه های نفتی ، استفاده از میکروارگانیسم ها در تصفیه زیستی پسماندهای صنعتی و کاهش سمیت ، سلول های سوختی میکروبی و دپلیمریزاسیون میکروبی است. این کتاب همچنین به جذب بیولوژیکی فلزات و تصفیه بیولوژیکی شیرابه ، به ویژه در رابطه با احیای خاک و آب های زیرزمینی می پردازد. این یک منبع ارزشمند برای محققان ، متخصصان و سیاست گذاران است.

[ad_2]

منبع