دانلود کتاب تحلیل مکانی و مدل سازی مکان در سیستم های شهری و منطقه ای:

[ad_1]

این حجم از مشارکت ، آخرین تحقیقات در زمینه علوم و فناوری اطلاعات جغرافیایی ، مدل سازی موقعیت مکانی و تحلیل مکانی سیستم های شهری و منطقه ای را جمع آوری می کند. مشارکت ها نوآوری های روش شناختی یا پیشرفت های چشمگیر را در بسیاری از جنبه های واقعیت اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی بافت های شهری و منطقه ای برجسته می کند.

[ad_2]

منبع