دانلود کتاب تحلیل رگرسیون کاربردی برای تجارت: ابزارها ، تله ها و برنامه ها

[ad_1]

این کتاب با تمرکز بر کاربرد عملی رگرسیون معادله واحد ، ابزارهای آماری عملی را برای متخصصان تجارت فراهم می کند. نویسندگان درباره روشهای اقتصادسنجی معمول استفاده می کنند که در ساخت مدلهای رگرسیون برای پیش بینی اقتصادی و حمایت از تصمیمات تجاری مفید است. بخش مهمی از کتاب به مشکلات و مشکلات استفاده از تحلیل رگرسیون در سناریوهای دنیای واقعی اختصاص یافته است. این کتاب شامل نه فصل است که دو فصل آخر کاملاً به مطالعات موردی اختصاص دارد. فضای کسب و کار امروز با مقدار زیادی داده اقتصادی مشخص می شود. اتخاذ تصمیمات موفق تجاری در شرایط فراوانی چنین داده هایی ، به ابزارهای تحلیلی عینی نیاز دارد که بتواند به شناسایی و اندازه گیری روابط متعدد بین ده ها متغیر اقتصادی کمک کند. تحلیل رگرسیون معادله واحد که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته یکی از این ابزارهاست. این کتاب یک راهنمای ارزشمند ارائه می دهد و به زمینه های مختلف تجزیه و تحلیل اقتصادی و تجاری ، از جمله بازاریابی ، مدیریت مالی و عملیاتی می پردازد.

[ad_2]

منبع