دانلود کتاب تحقیق درباره آموزش عالی در آسیا: تاریخ ، توسعه و آینده

[ad_1]

این کتاب در مورد تحقیقات آموزش عالی به عنوان یک رشته تحصیلی در آسیا بحث می کند. این سیر تحول تحقیقات آموزش عالی در کشورهای مختلف آسیایی را ردیابی می کند و ایده هایی در مورد جوامع تحقیقاتی آموزش عالی در آسیا به اشتراک می گذارد. در عین حال ، بینش اساسی جدیدی را در مورد مناسب ترین بیان منطقه ای جوامع تحقیقاتی آموزش عالی ملی و ادغام بیشتر و مشارکت آنها در جامعه تحقیقاتی آموزش عالی بین المللی به عنوان یک کل ، با شناسایی چالش های مشترک و مشخص بین جوامع ملی ، به محققان و سیاست گذاران ارائه می دهد. .

[ad_2]

منبع