دانلود کتاب تبعیض جنسی و روانشناسی

[ad_1]

این کتاب پرتاب جدیدی بر جنسیت گرایی و تأثیر آن بر افزوده های مختلف اجتماعی دو جنس دارد. برای انجام این کار ، وی با رویکردهای مختلف روانشناسی اجتماعی ، روانشناسی رشد ، روانشناسی تجارت و همچنین آموزش و جامعه شناسی روبرو می شود. برخی از نابرابری ها از بین می روند ، در حالی که برخی دیگر حفظ می شوند یا از نو ساختار می گیرند.

[ad_2]

منبع