دانلود کتاب تبدیل شدن به ملکه: انگشت طلا زیر تخت من تنظیم شد: جلد 3

[ad_1]

بعد از تبدیل شدن به یک ملت عجله ، وقتی بیدار شد در عذاب بی پایان مرد ، او دوازده ساله بود ، اما هر شب برای ژنرال اسب سفید می شد ، او یک ژنرال بود و یکی از زنان او بود ، سعی کرد روند را تغییر دهد . در طول بقیه زندگی و هر روز او سعی داشت جلسه جزر و مدی را معکوس کند ، اما هر روز zhou یا پروانه رویایی zhuang zhou مانور رویای پروانه یک دادخواست برای محافظت از خانواده خود ارائه می داد و مایل بود با پسر ازدواج کرده ازدواج کند. او هرگز فکر نمی کرد دختری رویایی باشد و تنها آرزوی او در این زندگی این بود که یک زن و شوهر برای زندگی و برای همیشه باشد.

[ad_2]

منبع